wtorek, 23 kwietnia 2024

Program konferencji w Lidzbarku Warmińskim

 

Sekcja Stroju Ludowego przy ZG PTL
Polskie Towarzystwo Ludoznawcze Oddział w Gdańsku
Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie
Lidzbarski Dom Kultury

zapraszają na ogólnopolską konferencję naukową
 
Tkanina w stroju ludowym – źródła, inspiracje, adaptacje
 
Lidzbark Warmiński, 25-26 czerwca 2024 roku

🍒🍒🍒

 PROGRAM KONFERENCJI

 🍒🍒🍒

Kontakt do sekretarz naukowej konferencji: dr Aleksandra Paprot-Wielopolska: aleksandra.paprot@gmail.com

Komitet naukowy i organizacyjny konferencji:
Anna Weronika Brzezińska, Anna Czachorowska, Monika Dudek, Alicja Mironiuk-Nikolska, Aleksandra Paprot-Wielopolska (sekretarz naukowa konferencji), Justyna Słomska-Nowak, Izabela Treutle, Mariola Tymochowicz

wtorek, 23 stycznia 2024

Zaproszenie na konferencję do Lidzbarka Warmińskiego

 

Sekcja Stroju Ludowego przy ZG PTL
Polskie Towarzystwo Ludoznawcze Oddział w Gdańsku
Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie
Lidzbarski Dom Kultury

zapraszają na ogólnopolską konferencję naukową
 
Tkanina w stroju ludowym – źródła, inspiracje, adaptacje
 
Lidzbark Warmiński, 25-26 czerwca 2024 roku

Konferencja będzie poświęcona zagadnieniom związanym z tkaniną ludową, sposobami jej wytwarzania, pozyskiwania, przetwarzania i rekonstruowania oraz kolekcjonowania. W dobie znacznego popytu na wytwarzanie strojów ludowych istotnym zagadnieniem staje się dostępność tkanin, które w jak najwierniejszy sposób odzwierciedlałyby tradycyjne tkaniny stosowane w strojach - płótna lniane i konopne, tkaniny wełniane, w tym sukna. Zachęcamy do podzielenia się wynikami swoich badań, obserwacji oraz doświadczeń z zakresu rekonstrukcji tkanin, także w zakresie ich wytwarzania. Proponujemy następujące zagadnienia szczegółowe:
 • Jakie są współczesne źródła wiedzy dotyczącej tkanin związanych z wytwórstwem strojów ludowych?
 • W jaki sposób powstawały kolekcje tkanin ludowych w zbiorach muzealnych – od budowania kolekcji, przez szukanie brakujących elementów, aż do naukowych opracowań?
 • W jaki sposób jest realizowana idea rekonstrukcji tradycyjnych tkanin i ich wzornictwa oraz kolorystyki?
 • Dla kogo są konkursy regionalnych tkanin ludowych i jakie są ich współczesne funkcje?
 • W jakich nowych kontekstach współcześnie pojawiają się tradycyjne tkaniny?
 • Czy tkanina ludowa może być inspiracją do działań artystycznych, edukacyjnych i upowszechnieniowych?

Zgłoszenia uczestnictwa prosimy wysyłać tylko za pośrednictwem FORMULARZA ELEKTRONICZNEGO:  LINK

Opłata konferencyjna wynosi 250 zł (dla członkiń i członków Sekcji Stroju Ludowego PTL) oraz 300 zł dla pozostałych osób. Wpłaty prosimy dokonać do 30 maja 2024 r. na konto PKO BP O/Wrocław IBAN PL 24 1020 5242 0000 2402 0144 0965 z dopiskiem <nazwisko konferencja TKANINA>. Noclegi i koszty dojazdu ponoszą uczestniczki i uczestnicy konferencji lub instytucje delegujące.

Harmonogram:
 • 31 marca 2024 – termin przesyłania propozycji referatów lub uczestnictwa bez referatu
 • 30 kwietnia 2024 – ogłoszenie programu konferencji
 • 25-26 czerwca 2024 – konferencja

Kontakt do sekretarz naukowej konferencji: dr Aleksandra Paprot-Wielopolska: aleksandra.paprot@gmail.com

Komitet naukowy i organizacyjny konferencji:
Anna Weronika Brzezińska, Anna Czachorowska, Monika Dudek, Alicja Mironiuk-Nikolska, Aleksandra Paprot-Wielopolska (sekretarz naukowa konferencji), Justyna Słomska-Nowak, Izabela Treutle, Mariola Tymochowicz

środa, 1 marca 2023

Zaproszenie na konferencję do Torunia

Sekcja Stroju Ludowego przy ZG PTL

Oddział Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego w Toruniu

Muzeum Etnograficzne im. Marii Znamierowskiej-Prüfferowej w Toruniu

zapraszają na ogólnopolską konferencję naukową


Hafty i wyszycia ludowe – źródła, inspiracje, adaptacje

Toruń, 29-30 czerwca 2023 roku


Konferencja będzie poświęcona zagadnieniom związanym z haftami tradycyjnymi i wyszyciami ludowymi, które nierozerwalnie związane były ze zdobnictwem strojów ludowych, ale pojawiały się także na elementach wystroju wnętrz oraz rekwizytów obrzędowych. Ta część dziedzictwa kulturowego zawsze stanowiła niewyczerpane źródło inspiracji w twórczości pozaludowej, często podlegała przemianom i różnego rodzaju adaptacjom. Podczas spotkania chcemy poszukać odpowiedzi na następujące pytania:
 • Jakie są współczesne źródła wiedzy dotyczącej tworzenia haftów i wyszyć związanych z wytwórstwem strojów ludowych?
 • W jaki sposób powstawały kolekcje haftów ludowych w zbiorach muzealnych - od budowania kolekcji, przez szukanie brakujących elementów, aż do naukowych opracowań?
 • Dla kogo są konkursy regionalnych haftów ludowych i jakie są ich współczesne funkcje?
 • W jakich nowych kontekstach współcześnie pojawiają się elementy haftów?
 • Czy haft tradycyjny może być inspiracją do działań artystycznych, edukacyjnych i upowszechnieniowych?
Zgłoszenia uczestnictwa prosimy wysyłać tylko za pośrednictwem FORMULARZA ELEKTRONICZNEGO: https://tiny.pl/wk1pq

Opłata konferencyjna wynosi 200 zł (dla członkiń i członków Sekcji Stroju Ludowego PTL) oraz 250 zł dla pozostałych osób. Wpłaty prosimy dokonać do 30 maja 2023 na konto Muzeum Etnograficznego w Toruniu 34 1160 2202 0000 0000 6090 1157 z dopiskiem “nazwisko konferencja HAFTY”. Noclegi i koszty dojazdu ponoszą uczestniczki i uczestnicy konferencji lub instytucje delegujące. W ramach opłaty konferencyjnej przewidujemy przerwy kawowe, 2 obiady i 1 kolację.
 
Planujemy wydanie tomu zawierającego teksty wygłoszonych referatów, będzie to kolejny tom w serii APSL

Harmonogram:
 • 30 kwietnia 2023 – termin przesyłania propozycji referatów lub uczestnictwa bez referatu
 • 15 maja 2023 – ogłoszenie programu konferencji
 • 29-30 czerwca 2023 – konferencja
Kontakt do sekretarz naukowej konferencji: dr Aleksandra Paprot-Wielopolska aleksandra.paprot@gmail.com

Komitet naukowy i organizacyjny konferencji:
Anna Weronika Brzezińska, Monika Dudek, Alicja Mironiuk-Nikolska, Aleksandra Paprot-Wielopolska (sekretarz naukowa konferencji), Justyna Słomska-Nowak, Mariola Tymochowicz
 

 

wtorek, 17 maja 2022

Program konferencji

Z dumą i radością prezentujemy program konferencji, która została zorganizowana z okazji 10-lecia powstania Sekcji Stroju Ludowego. Tym razem spotykamy się w Wilamowicach w dniach 30.06-2.07.2022 r.

Tematem przewodnim tegorocznego spotkania jest: STRÓJ W PAMIĘCI – PAMIĘĆ O STROJU. BADANIA NAD UBIOREM Z PERSPEKTYWY MEMORY STUDIES

PROGRAM KONFERENCJI

Organizatorzy: 

 • Sekcja Stroju Ludowego przy Zarządzie Głównym Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego 
 • Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego 
 • Stowarzyszenie „Wilamowianie”

 

Komitet naukowy i organizacyjny konferencji: 

 • Tymoteusz Król 
 • Justyna Majerska-Sznajder 
 • Mariola Tymochowicz 
 • Anna Weronika Brzezińska 
 • Aleksandra Paprot-Wielopolska 
 • Katarzyna Waszczyńskasobota, 16 października 2021

Program e-konferencji "Identyfikacje lokalne czy regionalne?"

Zapraszamy do zapoznania się z programem konferencji IDENTYFIKACJE LOKALNE CZY REGIONALNE? PROBLEMATYKA IDENTYFIKACJI STROJÓW LUDOWYCH I WYZNACZANIA OBSZARÓW ICH WYSTĘPOWANIA, którą organizują Polskie Towarzystwo Ludoznawcze Oddział w Lublinie, Sekcja Stroju Ludowego przy ZG PTL oraz Muzeum Narodowe w Lublinie.

Konferencja odbędzie się w formie zdalnej w dniu 19 listopada 2021, początek obrad o godzinie 9.30

Udział w konferencji jest bezpłatny

Osoby zainteresowane uczestnictwem jako słuchaczki / słuchacze prosimy o zgłoszenie chęci swojego uczestnictwa na adres Sekretarz Sekcji Stroju Ludowego: dr Aleksandra Paprot-Wielopolska,  aleksandra.paprot@gmail.com

Zakres tematyczny konferencji:

Jedną z form systematyki zjawisk kulturowych jest ich przestrzenne ujmowanie oraz dokonywanie podziałów terytorialnych. W zakresie strojów ludowych, zjawiska eksplorowanego badawczo od XIX wieku, dokonywano wysiłku wyznaczania podziałów regionalnych, starając się dostrzec podobieństwa i różnice na badanych przez siebie obszarach. Z perspektywy prowadzenia badań terenowych dokonywana regionalizacja miała pomagać w dokumentowaniu i dokonywaniu naukowych systematyk, z perspektywy zaś badanych społeczności była wyrazem manifestowania przynależności do określonej rzeczywistości społeczno-kulturowej.

Od kilku dekad dostrzec można silną tendencję do odchodzenia od regionalizacji na rzecz lokalizacji, czyli poszukiwaniu związków z mniejszym obszarami, a nierzadko i z konkretnymi miejscowościami. Zmieniające się potrzeby użytkowniczek i użytkowników strojów ludowych, częsta ich prezentacja na wydarzeniach organizowanych przez społeczności, jak i lokalne samorządy wymusza na badaczkach i badaczach tego zjawiska podjęcia dyskusji na temat współczesnych sposobów rejestrowania zjawisk związanych ze społecznymi funkcjami strojów ludowych, a tym samym poszukiwania odpowiedzi na pytania:
 • Czy jest sens posługiwania się kategorią regionu w odniesieniu do strojów ludowych?
 • W jaki sposób i czy w ogóle wyznaczać zasięgi poszczególnych ich typów i odmian?
 • Jakie metody badawcze stosować do badania społecznych funkcji strojów ludowych?
 • Czy metoda etnokartograficzna może być pomocną w rejestrowaniu zjawisk związanych ze strojem ludowym?
 • Czym jest współczesna systematyka strojów ludowych i jakie relacje zachodzą pomiędzy strojami regionalnymi, a ich lokalnymi odmianami?
 • W jaki sposób współpracować ze społecznościami lokalnymi w zakresie poszukiwania informacji o lokalnych odmianach strojów?
 • Jakie nazewnictwo stosować w odniesieniu do pojawiających się lokalnych odmian strojów ludowych?
Powyższe pytania stawiamy wszystkim tym, którzy prowadzą badania archiwalne lub terenowe, rejestrują zjawiska związane ze strojem ludowym w ich naturalnych kontekstach oraz zastanawiają się nad tym, w jaki sposób współcześnie dokumentować stroje ludowe i jak je nazywać.środa, 19 maja 2021

Zapraszamy do udziału w e-konferencji! 19 listopada 2021!


Polskie Towarzystwo Ludoznawcze Oddział w Lublinie
Sekcja Stroju Ludowego przy ZG PTL
Muzeum Narodowe w Lublinie

zapraszają na e-konferencję

IDENTYFIKACJE LOKALNE CZY REGIONALNE?
PROBLEMATYKA IDENTYFIKACJI STROJÓW LUDOWYCH I WYZNACZANIA OBSZARÓW ICH WYSTĘPOWANIA


Lublin, 19 listopada 2021 roku

Jedną z form systematyki zjawisk kulturowych jest ich przestrzenne ujmowanie oraz dokonywanie podziałów terytorialnych. W zakresie strojów ludowych, zjawiska eksplorowanego badawczo od XIX wieku, dokonywano wysiłku wyznaczania podziałów regionalnych, starając się dostrzec podobieństwa i różnice na badanych przez siebie obszarach. Z perspektywy prowadzenia badań terenowych dokonywana regionalizacja miała pomagać w dokumentowaniu i dokonywaniu naukowych systematyk, z perspektywy zaś badanych społeczności była wyrazem manifestowania przynależności do określonej rzeczywistości społeczno-kulturowej.

Od kilku dekad dostrzec można silną tendencję do odchodzenia od regionalizacji na rzecz lokalizacji, czyli poszukiwaniu związków z mniejszym obszarami, a nierzadko i z konkretnymi miejscowościami. Zmieniające się potrzeby użytkowniczek i użytkowników strojów ludowych, częsta ich prezentacja na wydarzeniach organizowanych przez społeczności, jak i lokalne samorządy wymusza na badaczkach i badaczach tego zjawiska podjęcia dyskusji na temat współczesnych sposobów rejestrowania zjawisk związanych ze społecznymi funkcjami strojów ludowych, a tym samym poszukiwania odpowiedzi na pytania:
 • Czy jest sens posługiwania się kategorią regionu w odniesieniu do strojów ludowych?
 • W jaki sposób i czy w ogóle wyznaczać zasięgi poszczególnych ich typów i odmian?
 • Jakie metody badawcze stosować do badania społecznych funkcji strojów ludowych?
 • Czy metoda etnokartograficzna może być pomocną w rejestrowaniu zjawisk związanych ze strojem ludowym?
 • Czym jest współczesna systematyka strojów ludowych i jakie relacje zachodzą pomiędzy strojami regionalnymi, a ich lokalnymi odmianami?
 • W jaki sposób współpracować ze społecznościami lokalnymi w zakresie poszukiwania informacji o lokalnych odmianach strojów?
 • Jakie nazewnictwo stosować w odniesieniu do pojawiających się lokalnych odmian strojów ludowych?
Powyższe pytania stawiamy wszystkim tym, którzy prowadzą badania archiwalne lub terenowe, rejestrują zjawiska związane ze strojem ludowym w ich naturalnych kontekstach oraz zastanawiają się nad tym, w jaki sposób współcześnie dokumentować stroje ludowe i jak je nazywać.

Udział w konferencji jest bezpłatny

Harmonogram:

30 września 2021 – termin przesyłania propozycji referatów lub uczestnictwa bez referatu (na załączonym formularzu, na adres sekretarz Sekcji Stroju Ludowego aleksandra.paprot@gmail.com)

15 października 2021 – ogłoszenie programu konferencji

19 listopada 2021 – konferencja


Organizatorki:

dr hab. Mariola Tymochowicz, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Muzeum Narodowe w Lublinie mariolate@wp.pl

dr hab. Prof. UAM Anna Weronika Brzezińska, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, awbrzez@amu.edu.pl

dr Aleksandra Paprot-Wielopolska, Uniwersytet Gdański, aleksandra.paprot@gmail.com

sobota, 21 listopada 2020

Nowy tom "Atlasu Polskich Strojów Ludowych" już w sprzedaży!

 

Miło nam poinformować, że ukazał się drukiem 49 tom serii „Atlas Polskich Strojów Ludowych”. Tym razem jest to zeszyt specjalny, na który składają się 24 teksty przygotowane przez specjalistki i specjalistów zajmujących się na co dzień badaniami nad strojami ludowymi. Układ tomu nawiązuje do pierwotnej idei serii APSL, a zatem do podziału regionalnego. W publikacji Czytelnicy znajdą zatem teksty dotyczące strojów i ich zdobnictwa z Pomorza, Wielkopolski, Śląsk, Mazowsze i Podlasie oraz Małopolska.

Anna W. Brzezińska, Aleksandra Paprot-Wielopolska, Mariola Tymochowicz (red.), (Re)konstruowane stroje ludowe jako znak manifestowania tożsamości lokalnej, seria: „Atlas Polskich Strojów Ludowych”, t. 49. Wrocław: Polskie Towarzystwo Ludoznawcze, ISBN: 978-83-64465-40-6

Recenzentki: Prof. US dr hab. Kinga Czerwińska, Prof. UMCS dr hab. Katarzyna Smyk

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

SPIS TREŚCI - do pobrania tutaj.

Cena: 40 zł + koszty wysyłki

Książkę można zamówić wysyłając mejla na adres: ptl@ptl.info.pl


 

 

Nowy tom "Łódzkich Studiów Etnograficznych"