Sekcja Stroju Ludowego

Sekcja Stroju Ludowego została powołana Uchwałą nr 1 Zarządu Głównego PTL z dnia 18 maja 2012 roku, zgodnie ze Statutem PTL (Rozdział VII, paragraf 57)


Zarząd Sekcji Stroju Ludowego na III kadencję 2021-2025:

  • dr hab. Mariola Tymochowicz (PTL O/Lublin) - przewodnicząca
  • dr hab. Prof. UAM Anna Weronika Brzezińska (PTL O/Poznań) - z-ca przewodniczącej
  • dr Aleksandra Paprot (PTL O/Gdańsk) - sekretarz

Sprawozdania:

Celem działalności Sekcji jest:
  1. Stworzenie forum środowiskowego umożliwiającego wymianę doświadczeń w zakresie badań nad strojami ludowymi, zdobnictwem, rekonstrukcją i inspiracjami ludowymi / etnicznymi we współczesnej modzie;
  2. Prowadzenie działalności związanej z upowszechnianiem wiedzy dot. strojów ludowych i zdobnictwa, ich historii i zróżnicowania regionalnego w środowiskach naukowych i pozanaukowych;
  3. Opracowanie bibliografii stroju ludowego w Polsce i udostępnienie jej na stronie internetowej Towarzystwa;
  4. Opracowanie katalogu muzeów i instytucji kultury, w zbiorach których znajdują się kolekcje polskich strojów ludowych i udostępnienie go na stronie internetowej Towarzystwa;
  5. Opiniowanie i pomoc w realizacji projektów związanych ze strojami ludowymi, w tym ich rekonstrukcją.
  6. Projektowanie i realizowanie badań terenowych związanych z dokumentowaniem stanu strojów ludowych i rękodzieła.
Członkinią/członkiem Sekcji Stroju Ludowego może zostać każdy, kto należy do Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego oraz jest zainteresowany tematyką strojów ludowych.


REGULAMIN SEKCJI STROJU LUDOWEGO
DEKLARACJA CZŁONKOWSKA


Wszelkich informacji udziela Sekretarz SSL - drr Aleksandra Paprot (PTL O/Gdańsk)
e-mail: aleksandra.paprot@gmail.com