środa, 19 maja 2021

Zapraszamy do udziału w e-konferencji! 19 listopada 2021!


Polskie Towarzystwo Ludoznawcze Oddział w Lublinie
Sekcja Stroju Ludowego przy ZG PTL
Muzeum Narodowe w Lublinie

zapraszają na e-konferencję

IDENTYFIKACJE LOKALNE CZY REGIONALNE?
PROBLEMATYKA IDENTYFIKACJI STROJÓW LUDOWYCH I WYZNACZANIA OBSZARÓW ICH WYSTĘPOWANIA


Lublin, 19 listopada 2021 roku

Jedną z form systematyki zjawisk kulturowych jest ich przestrzenne ujmowanie oraz dokonywanie podziałów terytorialnych. W zakresie strojów ludowych, zjawiska eksplorowanego badawczo od XIX wieku, dokonywano wysiłku wyznaczania podziałów regionalnych, starając się dostrzec podobieństwa i różnice na badanych przez siebie obszarach. Z perspektywy prowadzenia badań terenowych dokonywana regionalizacja miała pomagać w dokumentowaniu i dokonywaniu naukowych systematyk, z perspektywy zaś badanych społeczności była wyrazem manifestowania przynależności do określonej rzeczywistości społeczno-kulturowej.

Od kilku dekad dostrzec można silną tendencję do odchodzenia od regionalizacji na rzecz lokalizacji, czyli poszukiwaniu związków z mniejszym obszarami, a nierzadko i z konkretnymi miejscowościami. Zmieniające się potrzeby użytkowniczek i użytkowników strojów ludowych, częsta ich prezentacja na wydarzeniach organizowanych przez społeczności, jak i lokalne samorządy wymusza na badaczkach i badaczach tego zjawiska podjęcia dyskusji na temat współczesnych sposobów rejestrowania zjawisk związanych ze społecznymi funkcjami strojów ludowych, a tym samym poszukiwania odpowiedzi na pytania:
  • Czy jest sens posługiwania się kategorią regionu w odniesieniu do strojów ludowych?
  • W jaki sposób i czy w ogóle wyznaczać zasięgi poszczególnych ich typów i odmian?
  • Jakie metody badawcze stosować do badania społecznych funkcji strojów ludowych?
  • Czy metoda etnokartograficzna może być pomocną w rejestrowaniu zjawisk związanych ze strojem ludowym?
  • Czym jest współczesna systematyka strojów ludowych i jakie relacje zachodzą pomiędzy strojami regionalnymi, a ich lokalnymi odmianami?
  • W jaki sposób współpracować ze społecznościami lokalnymi w zakresie poszukiwania informacji o lokalnych odmianach strojów?
  • Jakie nazewnictwo stosować w odniesieniu do pojawiających się lokalnych odmian strojów ludowych?
Powyższe pytania stawiamy wszystkim tym, którzy prowadzą badania archiwalne lub terenowe, rejestrują zjawiska związane ze strojem ludowym w ich naturalnych kontekstach oraz zastanawiają się nad tym, w jaki sposób współcześnie dokumentować stroje ludowe i jak je nazywać.

Udział w konferencji jest bezpłatny

Harmonogram:

30 września 2021 – termin przesyłania propozycji referatów lub uczestnictwa bez referatu (na załączonym formularzu, na adres sekretarz Sekcji Stroju Ludowego aleksandra.paprot@gmail.com)

15 października 2021 – ogłoszenie programu konferencji

19 listopada 2021 – konferencja


Organizatorki:

dr hab. Mariola Tymochowicz, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Muzeum Narodowe w Lublinie mariolate@wp.pl

dr hab. Prof. UAM Anna Weronika Brzezińska, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, awbrzez@amu.edu.pl

dr Aleksandra Paprot-Wielopolska, Uniwersytet Gdański, aleksandra.paprot@gmail.com